w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Plener fotograficzny w Przedborzu

W najbliższą niedzielę (dn. 24.03.2019 r.) o godz. 09:00 na Rynku w Przedborzu, pod MDK 🙂 rozpocznie się plener fotograficzny. Poniżej regulamin udziału. Zapraszamy.

REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO: 
„ERA TRAVEL przez Powiat Radomszczański”
1. Informacje ogólne
1.1. Organizatorem Pleneru jest Starostwo Powiatowe w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Leszka czarnego 22
1.2. Miejsce Pleneru: Powiat Radomszczański, Miasto i Gmina Przedbórz, tereny Nadpilicznych Parków Krajobrazowych – Przedborski Park Krajobrazowy
1.3. Termin Pleneru: 24 marca 2019 r. 
1.4. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do Organizatora: Biuro Promocji Powiatu Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomsku, Marcin Kwarta, tel. +48 44 685 89 78, e-mail: promocja3@radomszczanski.pl, 
2. Cel pleneru
2.1. Promowanie walorów turystycznych i kulturowych powiatu radomszczańskiego.
2.2. Zachęcenie mieszkańców do uprawiania tzw. „turystyki weekendowej”, turystyki jednego dnia.
2.3. Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego ziemi radomszczańskiej poprzez dokumentację fotograficzną piękna powiatu, krajobrazu, architektury, urbanistyki.
2.4. Propagowanie wśród mieszkańców powiatu sztuki fotografii, integrowanie środowisk zajmujących się fotografią zarówno tych początkujących, amatorów jak i zawodowców. 
3. Warunki uczestnictwa
3.1. W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wyrażą wolę udziału w plenerze i zgłoszą się za pomocą dostępnych źródeł komunikacji z organizatorem i będą aktywnie uczestniczyć w programie Pleneru jako fotografowie.
3.2. Uczestnictwo w Plenerze jest bezpłatne.
3.3. Przejazd uczestnicy organizują we własnym zakresie. Uczestnicy nie pokrywają kosztów związanych z wymaganymi biletami wejściowymi oraz w spotkaniu integracyjnym w dniu pleneru godz. 18:00, na spotkaniu zostaną przekazane powiatowe materiały promocyjne każdemu z uczestników.
3.4. W przypadku osób niepełnoletnich (w dniu rozpoczęcia Pleneru) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/organizacji zrzeszającej na uczestnictwo w Plenerze.
3.5. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny we własnym zakresie, nie jest to obowiązkiem organizatora.
3.6. Uczestnicy pleneru fotograficznego są ubezpieczeni (polisa nie obejmuje ubezpieczenia sprzętu/mienia).

4. Prace poplenerowe
4.1. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo zobowiązują się do udostępnienia organizatorom (nie później niż 14 dni od zakończenia pleneru poprzez przesłanie fotografii droga elektroniczną na adres promocja3@radomszczanski.pl) co najmniej trzech fotografii wykonanych w trakcie trwania Pleneru lub prac powstałych w oparciu o fotografie wykonane w trakcie trwania Pleneru.
Format prac – plik jpg o długości krótszego boku minimum 2000px.
4.2. Uczestnicy udzielają na rzecz organizatorów oraz partnerów Pleneru nieodpłatnej licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji, mających na celu promowanie Powiatu Radomszczańskiego, Pleneru i kolejnych jego edycji: wystaw poplenerowych, albumów, plakatów, zaproszeń, ulotek, publikacji w mediach (prasie, telewizji, na stronie internetowej, mediach społecznościach lub innych) autor dopuszcza do kadrowania, wykorzystywania elementów fotografii, oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora.
4.3. Udostępnione prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnik Pleneru ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

5. Postanowienia ogólne
5.1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niezawinione bezpośrednio przez nich szkody, ani za wszelki zagubiony, zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
5.2. Uczestnicy Pleneru zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, zgodnie z przepisami prawa, ponadto zobowiązują się stosować się do poleceń organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów, na których organizowany będzie Plener.
5.3. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.
5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
O ewentualnych zmianach zarejestrowani uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub osobiście.
5.5. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo, udzielają na rzecz organizatorów, partnerów Pleneru i innych uczestników – zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania Pleneru.
5.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

6. Dane osobowe uczestników Pleneru
6.1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w Plenerze Fotograficznym „ERA TRAWEL przez …” i z związana z tym aktywnością na fanpage -u ERA TRAVEL jest Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, email: starostwo@radomszczanski.pl, Tel. 446834509.
6.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
• podstawowe dane identyfikujące w zakresie opublikowanym przez uczestnika na swoim profilu
• dane opublikowane przez uczestnika na naszym profilu
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, udostępnionej przez Facebook.
6.4. Dane osobowe uczestnika przetwarzane zostaną w związku z prowadzeniem fanpage ERA TRAVEL, który ma na cel informacyjny o naszej aktywności, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i konkursów, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych kanałów, tj. komentarze, chat, wiadomości.
6.5. Dane osobowe uczestnika będziemy przetwarzać przez okres istnienie fanpage ERA TRAVEL
6.6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
6.7. W żadnym wypadku dane osobowe uczestnika nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały pozyskane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.
6.8. Z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt: iod@radomszczanski.pl można się skontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.
6.9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania Pleneru.

Harmonogram pleneru ERA TRAVEL przez Powiat Radomszczański
Niedziela 24 marca: 
09:00 – 09:30 otwarcie pleneru fotograficznego rynek w Przedborzu, informacje ogólne dla uczestników
09:30 – 11:30 fotografowanie m. Przedbórz, wizyta w Muzeum w Przedborzu
11:30 – 12:00 przemieszczenie się do m. Żeleźnica
12:00 – 13:00 fotografowanie m. Żeleżnica
13:00 – 13:30 przemieszczenie się do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walk Dojo Stara Wieś 
13:30 – 14:00 fotografowanie Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walk Dojo Stara Wieś
14:00 – 14:30 przemieszczenie się do Rezerwatu Piskorzeniec 
14:30 – 16:00 fotografowanie Rezerwatu Piskorzeniec
16:00 – 16:30 przemieszczenie się w rejon rzeki Pilicy
16:30 -17:30 fotografowanie terenu rzeki Pilicy 
17:30 – 18:00 przemieszczenie się na teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego (ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz)
18:00-20:00 spotkanie integracyjne z udziałem władz Powiatu Radomszczańskiego, Urzędu Miasta Przedbórz , wręczenie pamiątkowych materiałów promocyjnych.