z Punktem Informacji Turystycznej

Przedborska 10 – Przedbórz 2019

Program biegu “II Przedborska Dycha”

V. PROGRAM ZAWODÓW
1. 07.06.2019r. (piątek) :
· 14:00 – 21:00 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych

2. 08.06.2019r. (sobota):
· 8:00 – 11:45 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych
· 9:30 – 11:15 – biegi towarzyszące (300m, 600m, 1200m),
· 11:15 – 11:30 – dekoracja zwycięzców biegu rodzinnego
· 11:50 – 14:30 – marsz Nordic Walking (10km)
· 12:00 – 14:00 – bieg główny – „Przedborska 10”
· 14:30 – 15:00 – Zamknięcie trasy. Zakończenie biegu. Dekoracja zwycięzców

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO „ II Przedborska 10”

II. CEL IMPREZY:
· Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu,
· Promocja miasta i gminy Przedbórz
· Popularyzacja zdrowego stylu życia, wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
· Biegi odbędą się dnia 08.06.2019r. (sobota)
· Miejsce startu: Przedbórz, Rynek, ul. Rynek 14,
· Miejsce mety: Przedbórz, Rynek, ul. Rynek 14,
· Dystans – 10 km droga o nawierzchni asfaltowej (80%), piaszczystej (20%),

IV. PROGRAM ZAWODOW
1. 07.06.2019r. (piątek) :
· 14:00 – 21:00 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych

2. 08.06.2019r. (sobota):
· 8:00 – 11:45 – Godziny otwarcia biura zawodów tylko dla uczestników biegu głównego (10 km). Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych
· 9:30 – 11:15 – biegi towarzyszące (300m, 600m, 1200m),
· 11:15 – 11:30 – dekoracja zwycięzców biegu rodzinnego
· 11:50 – 14:30 – marsz Nordic Walking (10km)
· 12:00 – 14:00 – bieg główny – „Przedborska 10”
· 14:30 – 15:00 – Zamknięcie trasy. Zakończenie biegu. Dekoracja zwycięzców

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty,
2. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
3. Uczestnicy biegu głównego oraz biegów towarzyszących, którzy nie ukończyli 18 lat startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem udziału w biegu głównym i biegach towarzyszących jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich musi zostać przedstawione oświadczenie rodziców. Uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości. Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
5. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst.
6. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy zostaną zdyskwalifikowani,
8. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,
9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
10. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną), w celu kontroli daty urodzenia.
11. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
12. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
13. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VI. ZGŁOSZENIA, OPLATA STARTOWA, PAKIET STARTOWY
1. Zgłoszenia do biegu na 10 km będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony uczestnikom na stronie wydarzenia na Facebooku
2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego(zawierającego wszystkie wymagane dane) oraz uiszczenie opłaty startowej.
3. Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 31.05.2018r. lub w terminie wcześniejszym po zapisaniu się i wniesieniu opłaty startowej przez pierwszych 300 zawodników na bieg 10 km (wykorzystanie limitu 300 miejsc). W dniu biegu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Opłata startowa na bieg 10km wynosi 40zł.
5. Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie wydarzenia na Facebooku ma 10 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer startowy.
6. Braku wpłaty powoduje wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
7. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie można jej przenosić na innego zawodnika. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.
8. Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników biegów towarzyszących, otrzymują jedynie numery startowe.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km ma zapewniony:
· Numer startowy z agrafkami,
· medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie),
· koszulkę,
· opiekę medyczną.

VII. LIMIT CZASU
1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie w regulaminowym czasie 120 minut.
2. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dotarcia na metę w asyście osób zabezpieczających trasę biegu.
3. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII. SZATNIE, DEPOZYT
· Szatnie, depozyt oraz pomieszczenie sanitarne na starcie znajdują się w budynku Miejskiego Domu Kultury,
· Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego

IX. POMIAR CZASU
· Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera (wraz z numerem) w biurze zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Należy go umieścić na sznurówce buta. Chip podlega zwrotowi zaraz po ukończeniu biegu w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na mecie.

X. KATEGORIE
Bieg Główny – 10 km:
· Kategoria OPEN – mężczyzn
· Kategoria OPEN – kobiet

Kategorie wiekowe:
· K16 (16-19)
· K20 (20-29)
· K30 (30-39)
· K40 (40-49)
· K50 (50-59)
· K60 (60-69)

· M16 (16-19)
· M20 (20-29)
· M30 (30-39)
· M40 (40-49)
· M50 (50-59)
· M60 (60-69)

Bieg rodzinny:
• K (7-10) dystans 300m
• K(11-15) dystans 600m
• K (16-19) dystans 1200m

• M (7-10) dystans 300m
• M (11-15) dystans 600m
• M (16-19) dystans 1200m

Nordic walking:
• KategoriaOPEN -mężczyzn,
• KategoriaOpen – kobiet

XI. NAGRODY
· W biegu głównym puchary i nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn OPEN za miejsca I – III, w kategoriach wiekowych dyplomy i nagrody rzeczowe,
· Uczestnicy Biegu Rodzinnego oraz marszu Nordic Walking otrzymają pamiątkowe medale,
· Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów,
· Nagrody się nie dublują.

XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym,
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
4. Organizator zapewnia napoje na trasie,
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
6. Zawodnicy startują na własny koszt
7. Koszty organizacyjne pokrywa organizator,
8. Nie pobiera się opłaty startowej w biegach towarzyszących
9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego,
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone w trakcie biegu.
11. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego,
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
13. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator,

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorzy danych:
MKS „Pilica” Przedbórz, mająca siedzibę na ul. Mostowej 29, 97-570 Przedbórz

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji biegu „PrzedborskaDycha”
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do wzięcia udziału w biegu oraz sklasyfikowania na liście zawodników.
4. Odbiorcami Twoich danych są wyłącznie osoby zaangażowane w realizacje biegu.
5. Twoje dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do międzynarodowych organizacji.
6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.
7. Przechowywanie Twoich danych osobowych nie będzie trwało dłużej niż jest to konieczne do realizacji wydarzenia.

XX. KONTAKT
https://www.facebook.com/Przedborska-DYCHA-176533086395867/
zapisy.przedborska10@gmail.com
Agata Wiśniewska-Pawelak
Tel. 604408057
Karolina Trenda
Tel. 577160994

  • 61312715_351670558882118_3316056451520135168_n

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *