w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Przypominamy, że w związku z tymczasowym zamknięciem naszego MDK, z powodu ograniczeń COVID-19, nie będzie można skorzystać ze stacjonarnej porady prawnej w naszej instytucji.
Przedstawiamy ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego, dotyczące ograniczenia osobistego udzielania porad, w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Przydatne strony:
https://bip.radomszczanski.pl/bipkod/12628961?fbclid=IwAR1xpn90A9_7Y1uJ61GWMDT9Ck16T5t4K9iqBAL8xsJSexA8Y3RpAHVixOc
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/?fbclid=IwAR3rmOQ8DsYLJr_JpP3_DqXiHDDB7CEuKrJfbye_WhtmVFzRGqsrT5LHzUQ

OGŁOSZENIE

dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli oraz obowiązujące przepisy prawa, OGRANICZAM udzielanie porad osobiście, w punktach na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Okres obowiązywania ograniczenia działalności punktów:
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r., z możliwością dalszego przedłużenia.

Przewidywany termin przywrócenia działalności punktów: od 1 marca 2021 r., decyzją Starosty Radomszczańskiego.

Porady udzielane będą zdalnie, tj. w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, proszone są o kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo(a)radomszczanski.pl

Rekomenduję również publiczną stronę:  https://np.ms.gov.pl , w celu dokonywania rezerwacji terminu porady.

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, od dnia 16 maja 2020 r., obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie terminów wizyt:

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo(a)radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pan Bartłomiej Kurek – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 118B (I piętro).

Zapisy online: https://np.ms.gov.pl

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, w 2021 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
  poniedziałek w godzinach: 7:30 – 11:30,
  wtorek w godzinach: 7:30 – 11:30,
  środa w godzinach: 7:30 – 11:30,
  czwartek w godzinach: 7:30 – 11:30,
  piątek w godzinach: 7:30 – 11:30.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
  poniedziałek w godzinach: 11:30 – 15:30,
  wtorek w godzinach: 11:30 – 15:30,
  środa w godzinach: 11:30 – 15:30,
  czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30,
  piątek w godzinach: 11:30 – 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, tel. 44/681-05-08 – czynny:
  poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00,
  wtorek: godz. 8:00 – 12:00,
  środa: godz. 8:00 – 10:00.
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, tel. 44/787-10-87 – czynny:
  środa: godz. 11:00 – 13:00,
  czwartek: godz. 8:00 – 12:00,
  piątek: godz. 8:00 – 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 4 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. – czynny:
  poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00,
  wtorek: godz. 8:00 – 12:00,
  środa: godz. 8:00 – 10:00.
 • w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel.44 684-08-20 – czynny:
  środa: godz. 11:00 – 13:00,
  czwartek: godz. 8:00 – 12:00,
  piątek: godz. 8:00 – 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 5 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, tel. – czynny:
  poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00,
  wtorek: godz. 8:00 – 12:00,
  środa: godz. 8:00 – 10:00.
 • w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34/327-20-27 – czynny:
  środa: godz. 11:00 – 13:00,
  czwartek: godz. 8:00 – 12:00,
  piątek: godz. 8:00 – 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Linki do informacji Zespołu Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

https://radomszczanski.pl/591,aktualnosci?tresc=17192&fbclid=IwAR0beK-oGsIe0z33d2h4AkuNArYgiRrDnyASf4KZ6rkVfsw2Xkvvqv424Is

https://www.facebook.com/radomszczanski/photos/a.213820578774875/1673038896186