w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

RODO

Klauzula RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15, 97-570 Przedbórz, tel.: 44 781 25 15.
 2. W Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iodo@przedborz.pl, korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15, 97-570 Przedbórz.
 4. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu na następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO): a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. A RODO); b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit b RODO); c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO) d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO) z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Domu Kultury w Przedborzu b)realizacji zadań w zakresie obsługi Użytkowników MDK, c) realizacji zawartych z Państwem umów.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a) właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora, b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Domem Kultury w Przedborzu, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 8. Przysługuje Państwu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) ograniczenia przetwarzania danych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) przenoszenia danych; g) jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do korzystania z MDK w Przedborzu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 12. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym bądź pocztowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 13. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady jednak Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych dla państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.