w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

                                                                                      Załącznik do uchwały

       Nr XVII/106/04

                                                                                                       Rady Miejskiej w Przedborzu

                                                                                                              z dnia 23 marca  2004 r. 

STATUT

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Dom Kultury w Przedborzu zwany dalej MDK działa w szczególności  na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568 i 213 poz. 2081/,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/,

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851/,

4) niniejszego statutu.

§ 2. MDK jest samorządową gminną instytucją kultury, mającą osobowość prawną, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 3. Terenem działania MDK jest obszar gminy Przedbórz, a siedzibą miasto Przedbórz.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością  MDK w imieniu gminy Przedbórz sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 5.  MDK używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i z adresem.

 

II. Zadania MDK

§ 6. Do podstawowych zadań MDK należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych;

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

6) edukacja filmowa i upowszechnianie filmu;

7) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych ludności;

9) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie walorów turystycznych gminy oraz prowadzonej na terenie gminy działalności kulturalnej;

§ 7. Zadania, o których mowa w § 6 MDK realizuje we własnym zakresie przy współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz innymi podmiotami, które realizują zadania  zgodnie z celem statutowym MDK.

 

III. Zarządzenia i organizacja MDK

§ 8. Na czele MDK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

§ 9. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Przedborza na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w MDK.

§ 11. W MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

§ 12. Szczegółową organizacją wewnętrzną MDK, w tym podział zadań oraz zakresy czynności pracowników określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

 

IV. Mienie i finanse MDK

§ 13. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14. 1. MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./

2. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora.

§ 15. Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swej działalności, które zatwierdza Burmistrz Miasta Przedborza.

§ 16. MDK może pozyskiwać dodatkowo dochody w szczególności z :

1)    sprzedaży własnych wydawnictw;

2)    organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne;

3)    sprzedaży biletów na imprezy własne;

4)    wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audiowizualnego.

§ 17.  Środki, o których mowa w § 16 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

§ 18. Do składania oświadczeń woli w imieniu MDK w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor samodzielnie lub dwie osoby upoważnione przez dyrektora zgodnie z treścią udzielonych pełnomocnictw.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 19.1. Połączenie, podział lub likwidacja MDK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu, podjętej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.