w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zaproszenie na XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki o Mojej Ojczyźnie do Przedborza

Miejski Dom Kultury w Przedborzu serdecznie zaprasza na XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki o Mojej Ojczyźnie. Festiwal odbędzie się 8 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej MDK Przedbórz. Konkurs jest imprezą cykliczną, w której biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez złożenie w terminie do 4 listopada 2015 r. wypełnionej karty zgłoszenia na adres:
Miejski Dom Kultury
97- 570 Przedbórz
ul. Rynek 15
tel. 44 781 25 15 fax 781 21 80
e-mail : mdk_przedborz@o2.pl

Regulamin
XXIV 0gólnopolskiego Festiwalu Pieśni
i Piosenki o Mojej 0jczyźnie
Przedbórz – Góry Mokre 2015
I. 0rganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych
Urząd Miejski w Przedborzu
II. Cel imprezy:
Celem festiwalu jest popularyzacja piosenek i pieśni, których tematyka
wiąże się z Ojczyzną.
Wykonawcy mogą prezentować utwory znane oraz własne napisane
i skomponowane na konkurs.
III. Uczestnictwo:
W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących kategoriach:
• uczniowie szkół podstawowych
• uczniowie szkół gimnazjalnych
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
• osoby dorosłe
Dopuszcza się do konkursu wykonawców – solistów, duety oraz zespoły.
Prosimy o przygotowanie na konkurs dwóch utworów /piosenki lub pieśni/.
W przypadku zgłoszenia się dużej ilości uczestników będzie obowiązywać
prezentacja jednego utworu.
W celu sprawnego przebiegu konkursu prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,
pendrive/ zawierającego tylko plik podkładu muzycznego potrzebny do występu.
IV. Termin i miejsce imprezy: 8 listopada 2015 r. /niedziela/ godz. 10.00
Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15
tel. 44 781 25 15, fax 781 21 80; e-mail: mdk_przedborz@o2.pl
Zgłoszenia należy przesłać do 4.11.2015 r. na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Rynek 15
97-570 Przedbórz
V. 0cena i nagrody:
Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
VI. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Konkursu.
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK.
Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać w ciągu 2 tygodni w siedzibie MDK.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Karta zgłoszenia
na XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie
Przedbórz – Góry Mokre 2015

1. Imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu, ilość osób w zespole

……………………………………………………………………………………………………….

2. Adres zamieszkania, tel. ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Wiek uczestnika /klasa/ ………………………………………………………………………

4. Tytuł utworu ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Akompaniament /skład zespołu, podkład muzyczny, instrument/
W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,
pendrive/ zawierającego tylko plik utworu potrzebny do występu.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6. Instytucja delegująca /adres, nr tel., e-mail/ ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………….. ……………………………………………………….
miejscowość, data podpis, pieczątka dyrektora
instytucji delegującej

………………………………………………
podpis uczestnika

Uwaga:
Kartę zgłoszenia należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika. W przypadku osób nieletnich należy również nadesłać kartę zgłoszenia opiekuna.